Câu lệnh SELECT FROM trong MySQL

12/08/2022 - lượt xem
Chia sẻ
 
Rate this post

Trong hướng dẫn này, tôi sẻ hướng dẫn bạn cách sử dụng dạng cơ bản của câu lệnh MySQL SELECT để truy vấn dữ liệu từ một bảng.

Giới thiệu về câu lệnh SELECT trong MySQL

Câu lệnh SELECT cho phép bạn lấu dữ liệu từ một hoặc nhiều bảng. Để viết câu lệnh SELECT trong MySQL, bạn sử dụng cú pháp sau:

SELECT select_list 
FROM ten_bang;

Trong cú pháp này:

 • Đầu tiên, chỉ định một hoặc nhiều cột mà bạn muốn lấy dữ liệu sau từ khóa SELECT. Nếu select_list có nhiều cột, bạn cần phân tách chúng bằng dấu phẩy (,).
 • Thứ hai, chỉ định tên của bảng mà bạn muốn chọn dữ liệu sau từ khóa FROM.

Dấu chấm phẩy (;) là biểu thị sự kết thúc của một câu lệnh. Nếu bạn có hai hoặc nhiều câu lệnh, bạn cần sử dụng dấu chấm phẩy (;) để phân tách chúng. MySQL sẽ thực thi từng câu lệnh riêng lẻ.

SELECT và FROM là các từ khóa. Theo quy ước, bạn viết các từ khóa SQL bằng chữ hoa. Tuy nhiên, nó không phải là bắt buộc. Vì SQL không phân biệt chữ hoa chữ thường, bạn có thể viết câu lệnh SQL bằng chữ thường, chữ hoa, v.v. Ví dụ:

select select_list
from table_name;

Khi thực hiện câu lệnh SELECT, MySQL quy định mệnh đề FROM trước mệnh đề SELECT:

MySQL SELECT statement examples

Chúng tôi sẽ sử dụng bảng nhân viên trong cơ sở dữ liệu mẫu cho các ví dụ sau.

Bảng nhân viên có tám cột: EmployNumber, lastName, firstName, extension, email, officeCode, reportTo và jobTitle.

Bảng cũng có nhiều hàng như trong hình sau:

A) Sử dụng câu lệnh MySQL SELECT để truy xuất dữ liệu từ một ví dụ cột đơn.

Ví dụ sau sử dụng câu lệnh SELECT để chọn họ của tất cả nhân viên:

SELECT lastName
FROM employees;

Đây là kết quả một phần:

+-----------+
| lastName |
+-----------+
| Murphy  |
| Patterson |
| Firrelli |
| Patterson |
| Bondur  |
| Bow    |
| Jennings |
...

Kết quả của câu lệnh SELECT được gọi là tập kết quả vì nó là tập hợp các hàng là kết quả từ truy vấn.

B) Sử dụng câu lệnh SELECT trong MySQL để truy vấn dữ liệu từ nhiều cột.

Ví dụ sau sử dụng câu lệnh SELECT để lấy tên, họ và chức danh của nhân viên:

SELECT 
  lastName, 
  firstName, 
  jobTitle
FROM
  employees;

Mặc dù bảng nhân viên có nhiều cột, câu lệnh SELECT trả về dữ liệu của ba cột lastName, firstName và jobTitle được chỉ định trong mệnh đề SELECT:

+-----------+-----------+----------------------+
| lastname | firstname | jobtitle       |
+-----------+-----------+----------------------+
| Murphy  | Diane   | President      |
| Patterson | Mary   | VP Sales       |
| Firrelli | Jeff   | VP Marketing     |
| Patterson | William  | Sales Manager (APAC) |
| Bondur  | Gerard  | Sale Manager (EMEA) |
...

C) Sử dụng câu lệnh SELECT trong MySQL để truy xuất dữ liệu từ tất cả các cột.

Nếu bạn muốn chọn dữ liệu từ tất cả các cột của bảng nhân viên, bạn có thể chỉ định tất cả các tên cột trong mệnh đề SELECT như sau:

SELECT employeeNumber,
    lastName,
    firstName,
    extension,
    email,
    officeCode,
    reportsTo,
    jobTitle
FROM  employees;

Ngoài ra, bạn có thể sử dụng dấu hoa thị (*) là cách viết tắt cho tất cả các cột. Ví dụ:

SELECT * 
FROM employees;

Truy vấn trả về dữ liệu từ tất cả các cột của bảng nhân viên.

SELECT * thường được gọi là “chọn *” hoặc “chọn tất cả” vì nó chọn dữ liệu từ tất cả các cột của bảng. Trong thực tế, bạn chỉ nên sử dụng SELECT * cho các truy vấn đặc biệt.

Nếu bạn nhúng câu lệnh SELECT trong mã như PHP, Java, Python, Node.js, bạn nên chỉ định rõ ràng các cột mà bạn muốn chọn dữ liệu.

Tổng kết

 • Có thể sử dụng câu lệnh SELECT để lấy dữ liệu từ một bảng.
 • Sử dụng SELECT * để lấy dữ liệu từ tất cả các cột của bảng.

Danh sách bài viết trong seri: Seri MySql cơ bản

Cảm ơn bạn đã theo rõi tới cuối bài viết – tôi hy vọng bạn thích bài viết này của tôi về câu lệnh SELECT trong MySql, bạn sẽ lấy được dữ liệu từ một bảng ở mức cơ bản.Bạn hãy tiếp tục theo dõi chúng tôi để có thể cập nhật nhiều bài viết hơn nữa về lập trình. Chúc các bạn học tập vui vẻ.

  Liên hệ với chúng tôi

  Để lại thông tin để nhận được các bài viết khác

  Rate this post

  Xem thêm nhiều bài tin mới nhất về Kiến thức

  Xem thêm