Toán tử BETWEEN trong MySQL được dùng như thế nào ?

12/09/2022 - lượt xem
Chia sẻ
 
Rate this post

Trong bài viết này, bạn sẽ được cách sử dụng toán tử BETWEEN trong MySQL để xác định xem một giá trị có nằm trong một dải giá trị hay không.

Giới thiệu về Toán tử BETWEEN MySQL

Toán tử BETWEEN là một toán tử logic xác định xem một giá trị có nằm trong một phạm vi hay không. Đây là cú pháp của toán tử BETWEEN:

value BETWEEN low AND high;

Toán tử BETWEEN trả về 1 giá trị có nằm trong khoảng giá trị, và ngược lại sẽ trả về 0:

value >= low AND value <= high

Nếu các giá trị  valuelow, hoặc high bằng NULL, thì BETWEEN sẽ trả về NULL.

Ví dụ: câu lệnh sau trả về 1 vì 15 nằm trong khoảng từ 10 đến 20:

SELECT 15 BETWEEN 10 AND 20;

Ví dụ sau trả về 0 vì 15 không nằm trong khoảng từ 20 đến 30:

SELECT 15 BETWEEN 20 AND 30;
Lưu ý rằng MySQL quy định 1 là true và 0 là false.

NOT BETWEEN

Toán tử NOT BETWEEN là trái ngược với BETWEEN.

value NOT BETWEEN low AND high

Toán tử NOT BETWEEN trả về 1 nếu:

value < low OR value > high

và ngược lại sẽ trả về 0.

Ví dụ: câu lệnh sau trả về 0 vì 15 không nằm trong khoảng từ 10 đến 20 là không đúng:

SELECT 15 NOT BETWEEN 10 AND 20;

Trên thực tế, bạn sẽ sử dụng toán tử BETWEEN trong mệnh đề  WHERE của câu lệnh  SELECTUPDATE, và DELETE.

Ví dụ về toán tử MySQL BETWEEN

1) Sử dụng MySQL BETWEEN với các ví dụ về số

Xem bảng products  sau trong cơ sở dữ liệu mẫu:

Ví dụ sau sử dụng  BETWEEN để tìm các sản phẩm có giá mua từ 90 đến 100:

SELECT 
  productCode, 
  productName, 
  buyPrice
FROM
  products
WHERE
  buyPrice BETWEEN 90 AND 100;

Kết quả:

Truy vấn này sử dụng toán tử lớn hơn hoặc bằng (>=) và nhỏ hơn hoặc bằng  (<=)  thay vì toán tử  BETWEEN để nhận được cùng một kết quả:

SELECT 
  productCode, 
  productName, 
  buyPrice
FROM
  products
WHERE
  buyPrice >= 90 AND buyPrice <= 100;

Để tìm các sản phẩm có giá mua không nằm trong khoảng từ $ 20 đến $ 100, bạn sử dụng toán tử  NOT BETWEEN như sau:

SELECT 
  productCode, 
  productName, 
  buyPrice
FROM
  products
WHERE
  buyPrice NOT BETWEEN 20 AND 100;

Kết quả:

Bạn có thể viết lại truy vấn ở trên bằng cách sử dụng nhỏ hơn (<), lớn hơn (>) và toán tử logic (AND) như sau:

SELECT 
  productCode, 
  productName, 
  buyPrice
FROM
  products
WHERE
  buyPrice < 20 OR buyPrice > 100;

2) Sử dụng toán tử MySQL BETWEEN với ví dụ về ngày tháng

Xem bảng đơn hàng sau:

Để kiểm tra xem một giá trị có nằm trong phạm vi ngày hay không, bạn nên chuyển giá trị sang loại DATE một cách rõ ràng.

Ví dụ: câu lệnh sau trả về các đơn đặt hàng với các ngày bắt buộc từ ngày 01/01/2003 đến ngày 31/01/2003:

SELECT 
  orderNumber,
  requiredDate,
  status
FROM 
  orders
WHERE 
  requireddate BETWEEN 
   CAST('2003-01-01' AS DATE) AND 
   CAST('2003-01-31' AS DATE);

Kết quả:

Tổng kết

 • Sử dụng toán tử MySQL BETWEEN để kiểm tra xem một giá trị có nằm trong một phạm vi giá trị hay không.

Bài viết liên quan:

Các bạn có thể xem thêm ở đây:https://www.mysqltutorial.org/mysql-between

  Liên hệ với chúng tôi

  Để lại thông tin để nhận được các bài viết khác

  Rate this post

  Xem thêm nhiều bài tin mới nhất về Kiến thức

  Xem thêm