Hàm ucwords() trong PHP là gì?

09/05/2020 - lượt xem
Chia sẻ
 
Rate this post

Hàm ucwords() trong PHP là hàm viết hoa chữ cái đầu mỗi từ trong chuỗi được truyền vào. Ví dụ là “This Is A Banana!”;

Cú pháp hàm ucwords trong php

ucwords ( string $str [, string $delimiters = " \t\r\n\f\v" ] ) : string

Trong đó

$str: là chuỗi chuyển đổi được truyền vào

$delimiters: Đây là các kí tự xác định bắt đầu từ mới (kí tự phân cách các từ), có thể truyền vào hoặc không, mặc định là được xác định bởi khoảng trắng, xuống dòng, tab.

Xem thêm tại PHP.NET

Ví dụ cách dùng hàm ucwords

<?php
echo ucwords('this is a banana!').PHP_EOL; // This Is A Banana

echo ucwords('hello|world').PHP_EOL; // Hello|world

echo ucwords('hello|world','|').PHP_EOL;// Hello|World

Kết quả

This Is A Banana!
Hello|world
Hello|World

Hàm ucwords với UTF8 trong PHP (sử dụng cho tiếng việt)

Cũng giống như hàm strtolower và hàm strtoupper, hàm ucwords gặp vấn đề khi sử dụng cho tiếng việt

<?php
echo ucwords('mỗi chiều ân đều đi mua bánh về ăn').PHP_EOL; 
//Kết quả
//Mỗi Chiều ân đều đi Mua Bánh Về ăn

Nhưng khác biệt là chúng ta không có hàm mb_ucwords giống như cách mà PHP hỗ trợ mb_strtolower. Xem thêm hàm mb_strtolower trong PHPhàm mb_strtolower trong PHP

Và để khắc phục điều này chúng ta sử dụng hàm mb_convert_case().

echo mb_convert_case ('mỗi chiều ân đều đi mua bánh về ăn',MB_CASE_TITLE).PHP_EOL;

Và đây là kết quả

Mỗi Chiều Ân Đều Đi Mua Bánh Về Ăn

Rất tuyệt vời phải không nào.

Bài viết trên đây đã hướng dẫn các bạn sử dụng hàm ucwords cũng như viết hoa chữ cái đầu bằng tiếng việt một cách đơn giản và dễ dàng nhất. Nếu có bất kì thắc mắc hoặc cần sự trợ giúp, hãy comment ngay dưới bài viết để được hỗ trợ.

 

 

    Liên hệ với chúng tôi

    Để lại thông tin để nhận được các bài viết khác

    Rate this post

    Xem thêm nhiều bài tin mới nhất về PHP cơ bản

    Xem thêm