Vòng lặp trong javascript

13/08/2022 - lượt xem
Chia sẻ
 
Rate this post

Vòng lặp

Các vòng lặp rất tiện dụng, nếu bạn muốn chạy đi chạy lại cùng một mã, mỗi lần với một giá trị khác nhau.

Thường thì đây là trường hợp khi làm việc với mảng

 • for– lặp qua một khối mã nhiều lần
 • for/in– lặp qua các thuộc tính của một đối tượng
 • for/of– lặp qua các giá trị của một đối tượng có thể lặp lại
 • while– lặp qua một khối mã trong khi một điều kiện được chỉ định là đúng
 • do/while– cũng lặp lại qua một khối mã trong khi một điều kiện được chỉ định là đúng

Vòng lăp for

const cars = ["BMW", "Volvo", "Saab", "Ford", "Fiat", "Audi"];

thay vì viết như thế này:

text += cars[0] + "<br>";
text += cars[1] + "<br>";
text += cars[2] + "<br>";
text += cars[3] + "<br>";
text += cars[4] + "<br>";
text += cars[5] + "<br>";

ví dụ 1

ta có thể dùng vòng lặp for để lấy tất cả cá phần tử ra như sau

for (let i = 0; i < cars.length; i++) {
 text += cars[i] + "<br>";
}

kết quả thu được sẽ hiển thị như sau:

 

hình 1

Vòng lặp For In

Câu lệnh JavaScript for inlặp qua các thuộc tính của một Đối tượng:

for (key in object) {
 //code
}

ví dụ 1:

const person = {fname:"John", lname:"Doe", age:25};

let text = "";
for (let x in person) {
 text += person[x];
}

Giải thích code bên trên

 • Vòng lặp for lặp lại trên một đối tượng người
 • Mỗi lần lặp lại trả về một khóa (x)
 • Khóa được sử dụng để truy cập giá trị của khóa
 • Giá trị của khóa là person [x]

Vòng lặp For Of

Câu lệnh JavaScript for oflặp qua các giá trị của một đối tượng có thể lặp lại.

Nó cho phép bạn lặp qua các cấu trúc dữ liệu có thể lặp lại như Mảng, Chuỗi, Bản đồ, Danh sách Node, v.v.

cú pháp:

for (variable of iterable) {
 // code
}

ví dụ lặp qua 1 mảng:

const cars = ["BMW", "Volvo", "Mini"];

let text = "";
for (let x of cars) {
 text += x + "<br>";
}

document.getElementById("demo").innerHTML = text;

kết quả thu được như sau:

hình 2 kết quả thu được khi lặp qua một mảng

ví dụ lặp qua 1 chuỗi:

let language = "JavaScript";

let text = "";
for (let x of language) {
 text += x + "<br>";
}

document.getElementById("demo").innerHTML = text;

hình 3: kết quả thu được khi lặp qua 1 chuỗi

Vòng lặp while

Vòng while lặp đi qua một khối code miễn là một điều kiện được chỉ định là đúng.

cú pháp:

while (condition) {
 // code
}

ví dụ vòng lặp while:

let text = "";
let i = 0;
while (i < 10) {
 text += "<br>The number is " + i;
 i++;
}

Vòng lặp Do While

Vòng do while lặp là một biến thể của vòng lặp while. Vòng lặp này sẽ thực hiện khối mã ít nhất một lần, trước khi kiểm tra xem điều kiện có đúng không, sau đó nó sẽ lặp lại vòng lặp miễn là điều kiện là đúng.

cú pháp:

do {
 // code 
}
while (condition);

để chứng mình vòng lặp do while chạy ít nhất một lần ta thử để điều kiện trong while là false thử:

var i = 0
do {
 text += "The number is " + i;
 i++;
}
while (i = 10);

kết quả thu được in ra là  “The number is 0” tức là điều kiện của ta sai nhưng vòng lặp do while vẫn sẽ chạy một lần

Cảm ơn bạn đã đọc tới đây – chúng tôi hy vọng bạn thích bài viết này của tôi.

Bạn hãy tiếp tục theo dõi chúng tôi để có thể cập nhật nhiều bài viết hơn nữa về lập trình. Chúc các bạn học tập vui vẻ.

 

  Liên hệ với chúng tôi

  Để lại thông tin để nhận được các bài viết khác

  Rate this post

  Xem thêm nhiều bài tin mới nhất về Frontend

  Xem thêm