Hàm is_string trong PHP là gì?

15/06/2020 - lượt xem
Chia sẻ
 
Rate this post

Hàm is_string() trong PHP là hàm kiểm tra biến một biến có thuộc kiểu chuỗi hay không, nếu có là chuỗi hàm trả về giá trị TRUE, nếu không là chuỗi hàm trả về giá trị FALSE. Hàm này được sử dụng trên PHP4, PHP5 và PHP7.

Cú pháp hàm is_string trong PHP 

is_string( $val );

Trong đó: 

$var là biến cần kiểm tra.

Hàm is_string có tham số truyền vào là một biến và hàm sẽ xác định giá trị biến truyền vào có phải là kiểu chuỗi (string) hay không. Nếu biến là chuỗi hàm trả về giá trị TRUE, ngược lại nếu biến là không là chuỗi hàm trả về giá trị FALSE.

Ví dụ hàm is_string trong PHP:

Đây là ví dụ đơn giản để bạn có thể hiểu được cách thức hoạt động của hàm is_string()

<?php
$var = "Đây là một chuỗi string";
var_dump(is_string($var)); //Kết quả trả về giá trị bool(true)

$x = 1;
var_dump(is_string($x)); //Kết quả trả về giá trị bool(false)

Đây là ví dụ mình tham khảo trên trang php.net.

<?php
$values = array(false, true, null, 'abcd', '23', 23, '23.5', 23.5, '', ' ', '0', 0);
foreach ($values as $value) {
  echo "is_string(";
  var_export($value);
  echo ") = ";
  echo var_dump(is_string($value));
}
?>

Và đây là kết quả sau khi chạy đoạn code trên:

is_string(false) = bool(false)
is_string(true) = bool(false)
is_string(NULL) = bool(false)
is_string('abcd') = bool(true)
is_string('23') = bool(true)
is_string(23) = bool(false)
is_string('23.5') = bool(true)
is_string(23.5) = bool(false)
is_string('') = bool(true)
is_string(' ') = bool(true)
is_string('0') = bool(true)
is_string(0) = bool(false)

Trong PHP còn có một số hàm như is_numeric() kiểm tra biến truyền vào có thuộc kiểu số hay chuỗi không và  is_integer()  kiểm tra một biến truyền vào có phải là một số nguyên hay không, bạn có thể tham khảo thêm bài viết của mình.

Hi vọng với bài viết này, bạn đã hiểu rõ ứng dụng của hàm is_string trong PHP. Nếu thấy bài viết hay và ý nghĩa hãy like và chia sẻ bài viết này để mọi người cùng nhau học tập nhé.

 

 

 

  Liên hệ với chúng tôi

  Để lại thông tin để nhận được các bài viết khác

  Rate this post

  Xem thêm nhiều bài tin mới nhất về Kiến thức

  Xem thêm