Hàm fgetc() Trong PHP có chức năng gì?

30/06/2020 - lượt xem
Chia sẻ
 
Rate this post

Định Nghĩa.

Hàm fgetc() sẽ lấy kí tự ở vị trí hiện tại của con trỏ tập tin.

Cú pháp.

Cú pháp:

fgetc ( resource $handle ) : string

Trong đó.

 • $handle là file đã được mở thành công bằng hàm fopen() hoặc fsockopen() trước đó. 

Giá trị trả về.

 • Trả về một chuỗi chứa một ký tự đơn được đọc từ tệp được chỉ đến bằng handle. Trả về FALSE trên EOF.

– Lưu ý: Hàm này có thể trả về Boolean FALSE, nhưng cũng có thể trả về giá trị không Boolean ước tính cho FALSE. Vui lòng đọc phần trên Booleans để biết thêm thông tin. Sử dụng toán tử === để kiểm tra giá trị trả về của hàm này.

Ví dụ.

code:

<?php 
file_put_contents('test.txt', 'codetutam.com');
$fp = fopen('test.txt','rb');
while(feof($fp) == false) {
 $c = fgetc($fp);
 echo $c ."<br />";
}
?>

Kết quả:

c
o
d
e
t
u
t
a
m
.
c
o
m

Hàm liên quan.

 • fread() – Tập tin an toàn nhị phân đọc
 • fopen() – Mở một file hay một URL
 • popen() – Mở con trỏ tệp quá trình
 • fsockopen() – Mở kết nối ổ cắm Internet hoặc Unix
 • fgets() – Lấy dòng từ con trỏ tệp

Thông tin thêm.

 • Cách tốt nhất và đơn giản nhất để nhận đầu vào từ người dùng trong CLI chỉ với PHP là sử dụng hàm fgetc () với hằng số STDIN

  <?php
  
  echo 'Are you sure you want to quit? (y/n) ';
  $input = fgetc(STDIN);
  
  if ($input == 'y')
  {
    exit(0);
  }
  
 • Tôi đã sử dụng PHP dòng lệnh để tạo một kịch bản tương tác và muốn người dùng chỉ nhập một ký tự đầu vào – để trả lời câu hỏi Có / Không. Có một số khó khăn khi tìm cách làm như vậy bằng cách sử dụng fget (), fgetc (), các đề xuất khác nhau bằng cách sử dụng readline (), popen (), v.v. Hãy đến với những điều sau đây hoạt động khá độc đáo:

  $ans = strtolower( trim( `bash -c "read -n 1 -t 10 ANS ; echo \\\$ANS"` ) );

Các bạn có thể xem chi tiết hơn trên php.net.

Hi vọng với bài viết này, bạn đã hiểu rõ ứng dụng của hàm fgetc() trong PHP. Nếu bạn thấy bài viết hay và có ý nghĩa hãy like và chia sẻ bài viết này để mọi người cùng nhau học tập nhé.
Cảm ơn các bạn đã ghé thăm codetutam.com

  Liên hệ với chúng tôi

  Để lại thông tin để nhận được các bài viết khác

  Rate this post

  Xem thêm nhiều bài tin mới nhất về Kiến thức

  Xem thêm