Hàm isset() trong PHP dùng để làm gì?

21/06/2020 - lượt xem
Chia sẻ
 
Rate this post

Định nghĩa.

– Hàm isset() – Xác định một biến có tồn tại hay không và giá trị của biến phải khác NULL.

Cú Pháp.

cú pháp:

isset ( mixed $var [, mixed $var_2,...,$var_n ] ) : bool

Trong đó:

 • $var_1: Là biến thứ nhất cần kiểm tra (bắt buộc phải có)
 • $var_2,…$var_n các biến còn lại cần kiểm tra( có thể có hoặc không)

Giá trị trả về:

– Trả về TRUE nếu biến tồn tại và có giá trị khác NULL, ngược lại trả về FALSE

Mô tả.

– Nếu một biến đã bị hủy với hàm unset (), thì dùng hàm isset() sẽ trả về FALSE.
– Nếu hàm có nhiều tham số thì giá trị của hàm trả về TRUE nếu tất cả các biến tham số được thiết lập
– Ở version 5.4.0 Hàm isset() Kiểm tra các vị trí không phải là số của một chuỗi bây giờ sẽ trả về FALSE.

Ví Dụ.

code:

<?php

$var = '';
if (isset($var)) {
  // Nếu biên tồn tại
  echo 'Biến là tồn tại';
}
$a = 'test';
$b = 'anothertest';

var_dump(isset($a));   // TRUE => Biến a đã được khai báo
var_dump(isset($a, $b)); // TRUE => Cả biến a và b đều được khai báo ở trên.

unset ($a);

var_dump(isset($a));   // FALSE => Biến a đã bị unset ở trên.
var_dump(isset($a, $b)); // FALSE => Vì biến a đã bị unset.

$foo = NULL;
var_dump(isset($foo));  // FALSE => Biến foo có giá trị là NULL>

?>

Kết quả:

Biến là tồn tại.
TRUE
TRUE
FALSE
FALSE
FALSE

Ví dụ hàm khi hàm sử dụng với mảng.

<?php

$a = array ('test' => 1, 'bonjour' => NULL, 'pie' => array('a' => 'apple'));

var_dump(isset($a['test']));      // TRUE
var_dump(isset($a['foo']));       // FALSE
var_dump(isset($a['bonjour']));      // FALSE

var_dump(isset($a['pie']['a']));    // TRUE
var_dump(isset($a['pie']['b']));    // FALSE
var_dump(isset($a['cake']['a']['b'])); // FALSE
?>

Lưu ý.

 • Hàm isset () chỉ hoạt động với các biến vì sử dụng bất kỳ thứ gì khác sẽ dẫn đến lỗi phân tích cú pháp. Để kiểm tra xem một hằng số có được định nghĩa hay không, hãy sử dụng hàm defined().
 • Vì đây là cấu trúc của ngôn ngữ, không phải là hàm, nên không thể gọi nó bằng các hàm biến.
 • Khi sử dụng hàm này trên các thuộc tính đối tượng không thể truy cập, phương thức ma thuật __isset () sẽ được gọi, nếu nó tồn tại.

Các hàm tương tự.

Thông tin thêm.

 • empty() trái ngược với var (boolean), ngoại trừ việc không có cảnh báo nào được tạo khi biến không được đặt.
  Vì vậy, về cơ bản

  <?php 
  if (isset ($ var) && $ var) 
  ?>

  cũng giống như

  <?php 
  if (! empty($ var)) 
  ?>

Xem chi tiết hơn trên php.net.
Hi vọng với bài viết này, bạn đã hiểu rõ ứng dụng của hàm isset() trong PHP. Nếu bạn thấy bài viết hay và có ý nghĩa hãy like và chia sẻ bài viết này để mọi người cùng nhau học tập nhé.
Cảm ơn các bạn đã ghé thăm codetutam.com

  Liên hệ với chúng tôi

  Để lại thông tin để nhận được các bài viết khác

  Rate this post

  Xem thêm nhiều bài tin mới nhất về Kiến thức

  Xem thêm