Hàm array_pad trong PHP là gì ?

13/06/2020 - lượt xem
Chia sẻ
 
Rate this post

Hàm array_pad trong PHP có nhiệm vụ chèn thêm phần tử vào mảng được truyền vào. Hàm này tương thích với PHP 4, PHP 5, PHP 7.

Cú pháp hàm array_pad trong PHP

array_pad ( array $array , int $size , mixed $value ) : array

Hàm array_pad có giá trị truyền vào $array là một mảng, $size là biến số chỉ định kích thước mảng mới, $value là giá trị của các phần tử mới khi được tạo ra.Hàm này sẽ trả về một array mới với các thay đổi đã được chỉ định.

<?php
$input = array(12, 10, 9);

$result = array_pad($input, 5, 0);
// result is array(12, 10, 9, 0, 0)

$result = array_pad($input, -7, -1);
// result is array(-1, -1, -1, -1, 12, 10, 9)

$result = array_pad($input, 2, "noop");
// not padded
?

Trong các ví dụ khác nhau này, bạn có thể thấy ở ví dụ số 1 $size ở đây là 5, tương ứng số lượng phần tử sau khi thay đổi sẽ là 5 và được chèn vào phía sau, $value được gán cho phần tử mới là 0.

Nhưng ở ví dụ số 2 $size được truyền vào là giá trị âm,  như vậy mảng sẽ thêm vào các phần tử từ phía trước của các phần tử có sẵn.

Một ví dụ tiếp theo về việc ứng dụng array_pad về việc lồng phần tử có sẵn vào giữa của một mảng.

Bạn muốn hai phần tử này nằm giữa các phần tử khác.
[2]=>"two"
[3]=>"three"

Điều bạn mong muốn

[0]=>"FILLED"
[1]=>"FILLED"
[2]=>"two"
[3]=>"three"
[4]=>"FILLED"
[5]=>"FILLED"


<?php
$array = array(2 => "two", 3 => "three");
$array = array_pad($array, count($array)+2, "FILLED");
// Tạo phần tử phía sau
$num = -(count($array)+2);
$array = array_pad($array, $num, "FILLED");
// Tạo phần tử phía trước
print_r($array);
?>

Array ( [0] => FILLED [1] => FILLED [2] => two [3] => three [4] => FILLED [5] => FILLED )

Trong PHP có một hàm cũng có nhiệm vụ tương tự, là hàm array_fill.

Hi vọng với bài viết này, bạn đã hiểu rõ ứng dụng của hàm array_pad trong PHP. Nếu bạn thấy bài viết hay và có ý nghĩa hãy like và chia sẻ bài viết này để mọi người cùng nhau học tập nhé.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Liên hệ với chúng tôi

    Để lại thông tin để nhận được các bài viết khác

    Rate this post

    Xem thêm nhiều bài tin mới nhất về Kiến thức

    Xem thêm