Code Tu Tam

TailwindCSS

Rate this post

Tailwind CSS là một công cụ có thể tùy chỉnh chiều cao, nó là một css framework cấp thấp cung cấp cho bạn tất cả các khối blocks mà bạn cần. Tailwind CSS Sizing đặt kích thước của các phần tử như width, height, min-max width, min-max height

  1. Width

<element class="w-0">...</element>

Ví dụ :

Kết quả:

  1. Min – width

<element class="min-w-0">...</element>

Ví dụ:

Kết quả:

  1. Max – width

<element class="max-w-0">...</element>

Ví dụ

Kết quả :

  1. Height

<element class="h-0">...</element>

Ví dụ:

Kết quả:

 

  1. Min – height

<element class="min-h-0">...</element>

Ví dụ:

Kết quả:

  1. max – height

<element class="max-h-0">...</element>

Ví dụ:

Kết quả:

Exit mobile version