Module Manifest trong Odoo là gì? Cấu hình như thế nào?

17/02/2023 - lượt xem
Chia sẻ
 
Rate this post

Trong bài viết trước về kiến trúc tổng quan odoo, chúng ta có được giới thiệu sơ qua về cấu trúc 1 module. Trong đó chúng ta biết rằng mỗi module cần có manifest khai báo. Trong bài viết này chúng ta cùng tìm hiểu rõ hơn về Manifest trong lập trình Module cho Odoo.

Manifest

File Manifest được dùng để khai báo cá python package dưới dạng module Odoo và để chỉ định các metadata (siêu dữ liệu) cho module. Nó được gọi là file __manifest__.py và chứa 1 dictionary python duy nhất để cấu hình thông tin cho module.

Ví dụ:

{
  'name': "A Module",
  'version': '1.0',
  'depends': ['base'],
  'author': "Author Name",
  'category': 'Category',
  'description': """
  Description text
  """,
  # data files always loaded at installation
  'data': [
    'views/mymodule_view.xml',
  ],
  # data files containing optionally loaded demonstration data
  'demo': [
    'demo/demo_data.xml',
  ],
}

Các trường dữ liệu cấu hình trong manifest

name (str, bắt buộc)

Tên có thể đọc được của module – tên hiển thị.

version(str)

Version của module, nên sử dụng quy tắc semantic versioning https://semver.org/

description (str)

Kế thừa mô tả của module, (reStructuredText)

author(str)

Tác giả module

website(str)

Url website của tác giả module

license(str, mặc định LGPL-3)

Giấy phép phân phối module, các giá trị hỗ trợ: GPL-2, GPL-3, AGPL-3, LGPL-3…

category (str, mặc định Uncategorized)

Danh mục phân loại trong Odoo. Mặc dù nên sử dụng các danh mục đang được cung cấp, nhưng trường này ở dưới dạng tự do, và các danh mcuj chưa có sẽ được tạo nhanh chóng. Hệ thống danh mục phân cấp có thể được tạo bằng dấu /.

Ví dụ Foo/Bar sẽ tạo ra danh mục Foo và danh mục Bar là con của danh mục Foo, Bar sẽ là danh mục của module

depends (list(str))

Chỉ địch các module cần phải tải trước khi load module hiện tại. Nói cách khác, các module phụ thuộc cần tải trước khi moduel hiện tại được tải. Chú ý, mặc dù module base luôn được tải, nhưng vẫn cần khai báo phụ thuộc để đảm bảo module đang được tạo ra hoạt động đúng.

data (list(str)

Danh sách các file data luôn được cài đặt hoặc cập nhật với module, Đây là một danh sách các đường dẫn từ thư mục gốc của module

demo (list(str))

Danh sách các file dữ liệu luôn được cài đặt hoặc cập nhật trong chế độ demonstration mode (chế độ demo)

auto_install(bool hoặc list(Str), mặc định false)

Nếu True, module sẽ tự động cài đặt nếu tất cả các phụ thuộc đã được cài đặt trước đó. Nó thường được sử dụng cho các module liên kết để thực hiện hoạt động tích hợp giữa 2 module độc lập khác.

Ví dụ sale_cmr phụ thuộc vào salecrm và module này được đặt là auto_install. Khi cả 2 module salecrm được cài đặt, nó sẽ tự động theo dõi các chiến dịch CRM vào các đơn hàng mà cả salecrm đều không biết về nhau. Nếu nó là 1 list, nó phải chứa 1 tập hợp con của các phụ thuộc.

Module này sẽ tự động cài đặt ngay sau khi tất cả các phụ thuộc trong tập con đó được cài đặt. Các phụ thuộc còn lại cũng sẽ được cài đặt tự động. Nếu list này rỗng, module sẽ luôn luôn được tự động cài đặt – các thành phần phụ thuộc cũng sẽ được cài đặt.

external_dependencies (dict(key=list(str))):

Một dictionary chứa các phụ thuộc python và/hoặc binary. Với các phụ thuộc python, từ khóa python phải được xác định cho dictionary này và một danh sách các module python phải được import và gán cho nó. Với các phụ thuộc binary, từ khóa bin sẽ được định nghĩa cho dictionary này và 1 danh sách các tệp thực thi dạng binary sẽ được gán cho nó.

Module sẽ không được cài đặt nếu module python không được cài đặt trong máy chủ hoặc không tìm thấy đường dẫn thực thi binary trong môi trường PATH của máy chủ.

application (bool, default: False)

Cờ thông báo xem liệu module này có được coi là 1 ứng dụng chính thức hay chỉ là một mofule chức năng – module mà cung cấp thêm các tính năng cho module sẵn có

assets (dict)

Định nghĩa về cách tất cả các file tĩnh được tải xem thêm https://www.odoo.com/documentation/16.0/developer/reference/frontend/assets.html#reference-assets

installable (bool default: True)

Người dùng có thể cài đặt được module từ giao diện web hay không

maintainer (str)

Người hoặc tổ chức chịu trách nhiệm bảo trì module này, mặc định tác giả là người bảo trì

{pre_init, post_init, uninstall}_hook (str)

Hook cho sự kiện install/uninstall, Giá trị là tên function định nghĩa trong __init__.py của module.

Pre_init_hook hàm này thực thi trước khi cài đặt module.

Post_init_hook thực thi sau khi module được cài đặt

Uninstall_hook thực thi sau khi module được gỡ cài đặt

Chú ý rằng, chỉ nên sử dụng các hook này khi cần thiết lập hoặc dọn dẹp cho module này khó thực thiện và không thể xử lý thông qua API

active (bool)

Deprecated, được thay thế bởi auto_install.

Tổng kết

Trên đây là thông tin cấu hình về Manifest cho 1 module trong lập trình Odoo. Như đã viết chỉ có thuộc tính name là bắt buộc, các thuộc tính khác có thể không có. Để tìm hiểu kỹ hơn các bạn có thể làm và thử nghiệm để kiểm chứng kết quả.

  Liên hệ với chúng tôi

  Để lại thông tin để nhận được các bài viết khác

  Rate this post

  Xem thêm nhiều bài tin mới nhất về Odoo

  Xem thêm