Hàm usort trong PHP là gì ?

19/06/2020 - lượt xem
Chia sẻ
 
Rate this post

Hàm usort() trong PHP có nhiệm vụ sắp xếp một mảng tùy theo hàm callback do người dùng định nghĩa

Hàm này được sử dụng trên PHP4, PHP5 và PHP7.

Cú pháp

Cú pháp hàm usort() trong PHP như sau:

usort ( array &$array , callable $value_compare_func ) : bool

Tham số truyền vào 

 • $array là mảng được truyền vào.
 • $value_compare_func  là callback được gọi.

Giá trị trả về

Hàm usort() sẽ trả về giá trị TRUE nếu thành công và FALSE nếu hàm thất bại.

Ví dụ minh họa

<?php
function cmp($a, $b)
{
    if ($a == $b) {
        return 0;
    }
    return ($a < $b) ? -1 : 1;
}

$a = array(3, 2, 5, 6, 1);

usort($a, "cmp");

foreach ($a as $key => $value) {
    echo "$key: $value\n";
}
?>
//Và kết quả tương ứng sẽ là
0: 1
1: 2
2: 3
3: 5
4: 6

Ví dụ số 2 khi sử dụng usort với mảng đa chiều

<?php
function cmp($a, $b)
{
  return strcmp($a["fruit"], $b["fruit"]);
}

$fruits[0]["fruit"] = "lemons";
$fruits[1]["fruit"] = "apples";
$fruits[2]["fruit"] = "grapes";

usort($fruits, "cmp");

while (list($key, $value) = each($fruits)) {
  echo "\$fruits[$key]: " . $value["fruit"] . "\n";
}
?>

// Và kết quả trả về sẽ là
$fruits[0]: apples
$fruits[1]: grapes
$fruits[2]: lemons

Ví dụ số 3 khi sử dụng usort với Object

<?php
class TestObj {
  var $name;

  function TestObj($name)
  {
    $this->name = $name;
  }

  /* This is the static comparing function: */
  static function cmp_obj($a, $b)
  {
    $al = strtolower($a->name);
    $bl = strtolower($b->name);
    if ($al == $bl) {
      return 0;
    }
    return ($al > $bl) ? +1 : -1;
  }
}

$a[] = new TestObj("c");
$a[] = new TestObj("b");
$a[] = new TestObj("d");

usort($a, array("TestObj", "cmp_obj"));

foreach ($a as $item) {
  echo $item->name . "\n";
}
?>

// Và giá trị trả về tương ứng sẽ là
b
c
d

Ví dụ số 4 khi sử dụng usort với Closure function

<?php
$array[0] = array('key_a' => 'z', 'key_b' => 'c');
$array[1] = array('key_a' => 'x', 'key_b' => 'b');
$array[2] = array('key_a' => 'y', 'key_b' => 'a');

function build_sorter($key) {
  return function ($a, $b) use ($key) {
    return strnatcmp($a[$key], $b[$key]);
  };
}

usort($array, build_sorter('key_b'));

foreach ($array as $item) {
  echo $item['key_a'] . ', ' . $item['key_b'] . "\n";
}
?>

// Và kết quả trả về sẽ là
y, a 
x, b 
z, c

Ứng dụng

Nếu bạn muốn sắp xếp một mảng đa chiều trong một Class với usort

<?php
class ArraySort
{
    private $arr = array();

    public function __construct($arr)
    {
        $this->arr $arr;
    }

    public function doSort()
    {
        $cmp = function($a$b)
        {
            //Do Some Comparation
        }
        if(is_array($this->arr))
        {
            usort($this->arr$cmp);
        }
        return $this->arr;
    }
}
?>

Hàm có liên quan

 • Hàm uasort() để sắp xếp mảng qua callback nhưng giữ nguyên KEY của các phần tử.

Hi vọng với bài viết này, bạn đã hiểu rõ cách sử dụng hàm usort () trong PHP. Nếu thấy bài viết hay và ý nghĩa, hãy like và chia sẻ với bạn bè để mọi người cùng nhau học tập nhé.

Cảm ơn bạn đã ghé thăm codetutam.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Liên hệ với chúng tôi

  Để lại thông tin để nhận được các bài viết khác

  Rate this post

  Xem thêm nhiều bài tin mới nhất về Kiến thức

  Xem thêm