Hàm sort trong PHP là gì ?

20/06/2020 - lượt xem
Chia sẻ
 
Rate this post

Hàm sort() trong PHP có nhiệm vụ sắp xếp một mảng theo VALUE của mảng đó.

Hàm này được sử dụng trên PHP4, PHP5 và PHP7.

Cú pháp

Cú pháp hàm sort () trong PHP như sau:

sort ( array &$array [, int $sort_flags = SORT_REGULAR ] ) : bool

Tham số truyền vào 

 • $array là mảng được truyền vào.
 • $sort_flags là loại so sánh và gồm các tùy chọn sau.

SORT_REGULAR so sánh tự động

SORT_NUMERIC  so sánh các mục số

SORT_STRING  so sánh dưới dạng chuỗi

SORT_LOCALE_STRING so sánh dạng chuỗi, theo ngôn ngữ hiện tại, có thể thay đổi qua hàm setlocale()

SORT_NATURAL so sánh dạng chuỗi theo bảng chữ cái

SORT_FLAG_CASE có thể kết hợp với SORT_STRING  hoặc SORT_REGULAR  để sắp xếp chuỗi không phân biệt chữ hoa chữ thường.

Giá trị trả về

Hàm sort() sẽ trả về giá trị TRUE nếu thành công và FALSE nếu hàm thất bại.

Ví dụ minh họa

<?php

$fruits = array("lemon", "orange", "banana", "apple");
sort($fruits);
foreach ($fruits as $key => $val) {
    echo "fruits[" . $key . "] = " . $val . "\n";
}

?>
fruits[0] = apple
fruits[1] = banana
fruits[2] = lemon
fruits[3] = orange

Ví dụ số 2 khi sử dụng $sort_flags

<?php
$fruits = array(
  "Orange1", "orange2", "Orange3", "orange20"
);
sort($fruits, SORT_NATURAL | SORT_FLAG_CASE);
foreach ($fruits as $key => $val) {
  echo "fruits[" . $key . "] = " . $val . "\n";
}
?>

// Và kết quả trả về sẽ là
fruits[0] = Orange1
fruits[1] = orange2
fruits[2] = Orange3
fruits[3] = orange20
Trong trường hợp này các VALUE được sắp xếp giống như hàm natcaseort

Ứng dụng

Nếu bạn muốn sắp xếp lại một mảng mà không muốn bị mất KEY của mảng hiện tại, bạn có thể sử dụng giải pháp sau.
<?php
$a = array(9=>"a",8=>"c",5=>"d");

$keys array_keys($a);
sort($keys);
$result array_combine($keysarray_values($a));

//Result : array(5=>"a",8=>"c",9=>"d");
?>

Hàm có liên quan

 • Hàm sort() để sắp xếp theo KEY các giá trị mảng theo giá trị trả về của callback

Hi vọng với bài viết này, bạn đã hiểu rõ cách sử dụng hàm sort() trong PHP. Nếu thấy bài viết hay và ý nghĩa, hãy like và chia sẻ với bạn bè để mọi người cùng nhau học tập nhé.

Cảm ơn bạn đã ghé thăm codetutam.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Liên hệ với chúng tôi

  Để lại thông tin để nhận được các bài viết khác

  Rate this post

  Xem thêm nhiều bài tin mới nhất về Kiến thức

  Xem thêm