Code Tu Tam

Hàm imagecrop() trong PHP là gì ?

Rate this post

Hàm imagecrop() trong PHP có nhiệm vụ cắt một ảnh theo tỷ lệ nhất định.

imagecrop ( resource $image , array $rect ) : resource

Tham số truyền vào 

 

Giá trị trả về

Hàm này trả về đường dẫn của file được Crop nếu thành công và trả về FALSE nếu thất bại.

Ví dụ minh họa

<?php 
$im = imagecreatefromjpeg('example.jpg');
$size = min(imagesx($im), imagesy($im));
$im2 = imagecrop($im, ['x' => 0, 'y' => 0, 'width' => $size, 'height' => $size]);
if ($im2 !== FALSE) {
  imagepng($im2, 'example-cropped.png');
  imagedestroy($im2);
}
imagedestroy($im);
?>

Ảnh ban đầu

Ảnh sau khi được Crop

Ứng dụng

<?php
$new = imagecreatefromjpeg('example.jpg');
function cropImage($src)
{
  $crop_width = imagesx($src);
  $crop_height = imagesy($src);

  $size = min($crop_width, $crop_height);


  if($crop_width >= $crop_height) {
    $newx= ($crop_width-$crop_height)/2;

    $im2 = imagecrop($src, ['x' => $newx, 'y' => 0, 'width' => $size, 'height' => $size]);
  }
  else {
    $newy= ($crop_height-$crop_width)/2;

    $im2 = imagecrop($src, ['x' => 0, 'y' => $newy, 'width' => $size, 'height' => $size]);
  }


  return imagejpeg($im2,'example_crop.jpg',90);
} 
cropImage($new);
?>

Ảnh trước khi Crop

Ảnh sau khi Crop

Trong ví dụ trên bạn có thể sử dụng để crop lấy trung tâm của ảnh gốc.

Các hàm liên quan

Hi vọng với bài viết này, bạn đã hiểu rõ cách sử dụng hàm imagecrop() trong PHP. Nếu thấy bài viết hay và ý nghĩa, hãy like và chia sẻ với bạn bè để mọi người cùng nhau học tập nhé. Cảm ơn bạn đã ghé thăm codetutam.com

Exit mobile version