Code Tu Tam

Hàm fread() trong PHP

Rate this post

Định Nghĩa.

Hàm fread() sẽ đọc nội dung của file truyền vào. Lưu ý hàm sẽ dừng việc đọc khi:

Cú pháp.

Cú pháp:

fread ( resource $handle , int $length ) : string

Trong đó.

Giá trị trả về.

Ví dụ.

Ví dụ # 1 Một ví dụ đơn giản về fread ()

code:

<?php
// get contents of a file into a string
$filename = "/usr/local/something.txt";
$handle = fopen($filename, "r");
$contents = fread($handle, filesize($filename));
fclose($handle);
?>

Ví dụ # 2 ví dụ Binary fread() 

Cảnh báo.

code.

<?php
$filename = "c:\\files\\somepic.gif";
$handle = fopen($filename, "rb");
$contents = fread($handle, filesize($filename));
fclose($handle);
?>

Ví dụ # 3 ví dụ Binary fread()

Cảnh báo

Code.

<?php
// For PHP 5 and up
$handle = fopen("http://www.example.com/", "rb");
$contents = stream_get_contents($handle);
fclose($handle);
?>
<?php
$handle = fopen("http://www.example.com/", "rb");
if (FALSE === $handle) {
    exit("Failed to open stream to URL");
}

$contents = '';

while (!feof($handle)) {
    $contents .= fread($handle, 8192);
}
fclose($handle);
?>

Ghi chú.

Hàm liên quan.

Thông tin thêm.

Các bạn có thể xem chi tiết hơn trên php.net.

Hi vọng với bài viết này, bạn đã hiểu rõ ứng dụng của hàm fread() trong PHP. Nếu bạn thấy bài viết hay và có ý nghĩa hãy like và chia sẻ bài viết này để mọi người cùng nhau học tập nhé. Cảm ơn các bạn đã ghé thăm codetutam.com

Exit mobile version