Code Tu Tam

Hàm file_put_contents() trong PHP.

Rate this post

Định Nghĩa.

Hàm file_put_contents() dùng để ghi dữ liệu vào một file. Hàm này tương tự nhu các hàm fopen(), fwrite() và fclose() cùng đều ghi dữ liệu tới một file. Nếu filename không tồn tại, thì file được tạo. Nếu tồn tại, file sẽ được ghi đè, trừ khi FILE_APPEND flags được thiết lập.

Cú pháp.

Cú pháp:

file_put_contents ( string $filename , mixed $data [, int $flags = 0 [, resource $context ]] ) : int

Trong đó.

Giá trị trả về.

Lưu ý: 
Hàm này có thể trả về Boolean FALSE, nhưng cũng có thể trả về giá trị không Boolean ước tính cho FALSE.
Vui lòng đọc phần trên Booleans để biết thêm thông tin. Sử dụng toán tử === để kiểm tra giá trị 
trả về của hàm này.

Errors/Exceptions.

Ví dụ.

ví dụ 1 sử dụng đơn giản

code:

<?php
$file = 'people.txt';
// Mở tệp để lấy nội dung hiện có
$current = file_get_contents($file);
// Thêm nội dung mới vào file.
$current .= "John Smith\n";
// Viết thêm nội dung vào file.
file_put_contents($file, $current);
?>

Ví dụ 2 sử dụng flags.

<?php
$file = 'people.txt';
// The new person to add to the file
$person = "John Smith\n";
// Viết nội dung vào một tập tin,
//sử dụng cờ FILE_APPEND để nối nội dung vào cuối tệp
// và cờ LOCK_EX để ngăn chặn bất kỳ ai khác ghi vào tệp cùng một lúc
file_put_contents($file, $person, FILE_APPEND | LOCK_EX);
?>

Sự thay đổi qua các phiên bản.

Ghi chú.

Hàm liên quan.

Thông tin thêm.

Các bạn có thể xem chi tiết hơn trên php.net.

Hi vọng với bài viết này, bạn đã hiểu rõ ứng dụng của hàm file_put_contents() trong PHP. Nếu bạn thấy bài viết hay và có ý nghĩa hãy like và chia sẻ bài viết này để mọi người cùng nhau học tập nhé. Cảm ơn các bạn đã ghé thăm codetutam.com

Exit mobile version