Code Tu Tam

Hàm boolval() trong PHP.

Rate this post

Định Nghĩa.

Hàm boolval() là hàm sẽ lấy giá trị boolean của một biến

Cú pháp.

Cú pháp:

boolval ( mixed $var ) : bool

Trong đó:

Ví dụ.

code:

<?php
echo '0:        '.(boolval(0) ? 'true' : 'false')."\n"; 
echo '42:       '.(boolval(42) ? 'true' : 'false')."\n";
echo '0.0:      '.(boolval(0.0) ? 'true' : 'false')."\n";
echo '4.2:      '.(boolval(4.2) ? 'true' : 'false')."\n";
echo '"":       '.(boolval("") ? 'true' : 'false')."\n";
echo '"string": '.(boolval("string") ? 'true' : 'false')."\n";
echo '"0":      '.(boolval("0") ? 'true' : 'false')."\n";
echo '"1":      '.(boolval("1") ? 'true' : 'false')."\n";
echo '[1, 2]:   '.(boolval([1, 2]) ? 'true' : 'false')."\n";
echo '[]:       '.(boolval([]) ? 'true' : 'false')."\n";
echo 'stdClass: '.(boolval(new stdClass) ? 'true' : 'false')."\n";
?>

kết quả:

0:    false
42:    true
0.0:   false
4.2:   true
"":    false
"string": true
"0":   false
"1":   true
[1, 2]:  true
[]:    false
stdClass: true

Hàm liên quan.

Thông tin thêm.

Các bạn có thể xem chi tiết hơn trên php.net.
Hi vọng với bài viết này, bạn đã hiểu rõ ứng dụng của hàm boolval() trong PHP. Nếu bạn thấy bài viết hay và có ý nghĩa hãy like và chia sẻ bài viết này để mọi người cùng nhau học tập nhé.
Cảm ơn các bạn đã ghé thăm codetutam.com

Exit mobile version