Code Tu Tam

Hàm array_pop trong PHP là gì ?

Rate this post

Hàm array_pop trong PHP có nhiệm vụ xóa bỏ phần tử cuối cùng ra khỏi mảng. Hàm này tương thích với PHP 4, PHP 5, PHP 7.

Cú pháp hàm array_pop trong PHP

array_pop ( array &$array ) : mixed

Hàm array_pop có giá trị truyền vào là một mảng. Hàm này trả về một mảng sau khi đã xóa phần tử cuối cùng khỏi mảng đó.

<?php
$stack = array("orange", "banana", "apple", "raspberry");
$fruit = array_pop($stack);
print_r($stack);
?>

Và kết quả trả về sẽ là

Array
(
    [0] => orange
    [1] => banana
    [2] => apple
)

Trong PHP còn một số hàm có cùng nhiệm vụ với hàm này như array_push, array_shirt, array_unshirt.

Hi vọng với bài viết này, bạn đã hiểu rõ ứng dụng của hàm array_pop trong PHP. Nếu bạn thấy bài viết hay và có ý nghĩa hãy like và chia sẻ bài viết này để mọi người cùng nhau học tập nhé.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exit mobile version