Code Tu Tam

Hàm array_keys trong PHP là gì ?

Rate this post

Hàm array_keys trong PHP có nhiệm vụ lấy ra toàn bộ KEY trong mảng, hoặc lấy ra các KEY có giá trị được truyền vào. Hàm này tương thích với PHP 4, PHP 5, PHP 7.

Cú pháp hàm array_keys trong PHP

array_keys ( array $array ) : array
array_keys ( array $array , mixed $search_value [, bool $strict = FALSE ] ) : array

Hàm array_keys giá trị trị truyền vào $array là một mảng hoặc khai báo thêm $search_value là giá trị cần tìm kiếm . Hàm sẽ trả về toàn bộ KEY của mảng đó hoặc trả về KEY của các phần tử có VALUE thỏa mãn điều kiện.

<?php
$array = array(0 => 100, "color" => "red");
print_r(array_keys($array));

$array = array("blue", "red", "green", "blue", "blue");
print_r(array_keys($array, "blue"));

$array = array("color" => array("blue", "red", "green"),
        "size" => array("small", "medium", "large"));
print_r(array_keys($array));
?>

Và kết quả tương ứng sẽ là

Array
(
  [0] => 0
  [1] => color
)
Array
(
  [0] => 0
  [1] => 3
  [2] => 4
)
Array
(
  [0] => color
  [1] => size
)

Hi vọng với bài viết này, bạn đã hiểu rõ ứng dụng của hàm array_keys trong PHP. Nếu bạn thấy bài viết hay và có ý nghĩa hãy like và chia sẻ bài viết này để mọi người cùng nhau học tập nhé.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exit mobile version