Hàm array_column trong PHP là gì ?

26/05/2020 - lượt xem
Chia sẻ
 
Rate this post

Hàm array_column trong PHP có nhiệm vụ lấy ra giá trị của một cột trong một mảng đa chiều.Hàm này tương thích với PHP 5, PHP 7

Cú pháp hàm array_column trong PHP

array_column ( array $input , mixed $column_key [, mixed $index_key = NULL ] ) : array

Đầu vào của hàm gồm các tham số $input – mảng truyền vào,$column_key – VALUE muốn lấy, $index_key – cột sử dụng làm KEY. Hàm này trả về một mảng một chiều với các giá trị KEY và VALUE lấy được.

Ví dụ sử dụng array_column trong PHP

<?php
// Mảng lấy ra từ DATABASE
$records = array(
  array(
    'id' => 2135,
    'first_name' => 'John',
    'last_name' => 'Doe',
  ),
  array(
    'id' => 3245,
    'first_name' => 'Sally',
    'last_name' => 'Smith',
  ),
  array(
    'id' => 5342,
    'first_name' => 'Jane',
    'last_name' => 'Jones',
  ),
  array(
    'id' => 5623,
    'first_name' => 'Peter',
    'last_name' => 'Doe',
  )
);
 
$first_names = array_column($records, 'first_name');
print_r($first_names);
?>

Và kết quả trả về

Array
(
  [0] => John
  [1] => Sally
  [2] => Jane
  [3] => Peter
)

Ví dụ số 2 sử dụng array_column set cả KEY và VALUE

<?php
//Sử dụng mảng từ ví dụ 1
$last_names = array_column($records, 'last_name', 'id');
print_r($last_names);
?>

Và kết quả trả về

Array
(
  [2135] => Doe
  [3245] => Smith
  [5342] => Jones
  [5623] => Doe
)

Ví dụ số 3 sử dụng array_column để lấy Property từ một Object

<?php

class User
{
  public $username;

  public function __construct(string $username)
  {
    $this->username = $username;
  }
}

$users = [
  new User('user 1'),
  new User('user 2'),
  new User('user 3'),
];

print_r(array_column($users, 'username'));
?>

Kết quả trả về là 

Array
(
  [0] => user 1
  [1] => user 2
  [2] => user 3
)

Ví dụ số 4 sử dụng array_column để lấy Property Private qua hàm Magic __get trong một Object

<?php

class Person
{
  private $name;

  public function __construct(string $name)
  {
    $this->name = $name;
  }

  public function __get($prop)
  {
    return $this->$prop;
  }

  public function __isset($prop) : bool
  {
    return isset($this->$prop);
  }
}

$people = [
  new Person('Fred'),
  new Person('Jane'),
  new Person('John'),
];

print_r(array_column($people, 'name'));
?>

Và kết quả trả về là

Array
(
  [0] => Fred
  [1] => Jane
  [2] => John
)

Hi vọng với bài viết này, bạn đã hiểu rõ ứng dụng của hàm array_column trong PHP. Nếu bạn thấy bài viết hay và có ý nghĩa hãy like và chia sẻ bài viết này để mọi người cùng nhau học tập nhé.

 

 

  Liên hệ với chúng tôi

  Để lại thông tin để nhận được các bài viết khác

  Rate this post

  Xem thêm nhiều bài tin mới nhất về Kiến thức

  Xem thêm