Hàm strval() trong PHP dùng để làm gì?

18/06/2020 - lượt xem
Chia sẻ
 
Rate this post

Định nghĩa
Hàm strval() sẽ chuyển đổi giá trị của biến truyền vào thành một chuỗi. Hàm tương thích với PHP 4, PHP 5, PHP 7.

Cú pháp
Cú pháp

strval ( mixed $var ) : string

Trong đó:
$var 
là biến truyền vào.
Mô tả
Hàm strval() trả về giá trị của một biến ở dạng chuỗi. Hàm này không thực hiện bất kỳ định dạng nào trên giá trị được trả về.
Ví Dụ.

code:

class StrValTest
{
  public function __toString()
  {
    return __CLASS__;
  }
}
 
echo strval(new StrValTest) . "<br />";
 
$var = "24.0895";
echo strval( $var) . "<br />";
 
$var = 'codetutam.com';
echo strval( $var) . "<br />";

Kết quả:

StrValTest
24.0895
codetutam.com

Một số lưu ý..
–  Bạn không thể sử dụng strval () trên mảng hoặc trên các đối tượng.
– Trong PHP 5.3 trở xuống, strval (mảng (1, 2, 3)) sẽ trả về chuỗi “Mảng” mà không có bất kỳ loại lỗi nào xảy ra.
– Từ 5,4 trở lên, giá trị trả về không thay đổi nhưng bây giờ bạn sẽ gặp lỗi cảnh báo: “Cần Chuyển đổi mảng thành chuỗi”.

 

 

 

 

 

 

  Liên hệ với chúng tôi

  Để lại thông tin để nhận được các bài viết khác

  Rate this post

  Xem thêm nhiều bài tin mới nhất về Kiến thức

  Xem thêm

   Nguyễn Quang Anh

   Bình luận: