Hàm str_repeat trong PHP là gì?

05/08/2022 - lượt xem
Chia sẻ
 
Rate this post

Định nghĩa:

Hàm str_repeat() trong PHP là hàm dùng để lặp một chuỗi. Hàm sẽ trả lại chuỗi ban đầu và được lặp lại nhiều lần. Hàm này thường phục vụ cho việc lặp lại 1 phần của chuỗi, ví dụ như tạo ra chuỗi 00001.

Cú pháp:

Cú pháp: 

str_repeat ( string $input , int $multiplier );

Trong đó:

 • $input Giá trị đầu vào, là chuỗi cần lặp
 • $multiplier  Số lần lặp chuỗi ban đầu

Lưu ý: Số lần được lặp phải là kiểu (INT) và phải lớn hơn 0, nếu giá trị bằng 0 hàm sẽ trả về rỗng.

Ví dụ:

<php 
$data = "codetutam.com";
echo str_repeat( $data, 4);

//output: codetutam.comcodetutam.comcodetutam.comcodetutam.com
?>

Hàm str_repeat() đã lặp chuỗi $data với số lần là 4

Hàm liên quan

str_pad() Hàm định dạng một chuỗi có độ dài nhất định.

substr_count() Hàm sẽ đếm số lần xuất hiện của một chuỗi con trong chuỗi cha nào đó.

str_replace() Tìm liếm và thay thế một ký tự hoặc một chuỗi trong một chuỗi nào đó.

  Liên hệ với chúng tôi

  Để lại thông tin để nhận được các bài viết khác

  Rate this post

  Xem thêm nhiều bài tin mới nhất về Kiến thức

  Xem thêm