Hàm settype() trong PHP.

22/06/2020 - lượt xem
Chia sẻ
 
Rate this post

Định Nghĩa.

Hàm settype() trong PHP sẽ chỉ định kiểu dữ liệu cho biến được truyền vào.Bắt buộc biến chuyền vào phải theo kiểu dữ liệu chỉ định,

Cú pháp.

Cú pháp:

settype ( mixed &$var , string $type ) : bool

Trong đó:

 • $var là biến muốn định kiểu.
 • $type là kiểu dữ liệu muộn gán cho biến $var.
  Các kiểu dữ liệu hiện có :

  • “boolean” hay “bool”
  • “integer” hay “int”
  • “float” hay “double”
  • string
  • array
  • object
  • NULL

Giá trị trả về.

 • Hàm trả về TRUE nếu định kiểu thành công và FALSE nếu thất bại.

Ví dụ.

ví dụ 1.

code:

$var1  = "codetutam.com";
$var2  = TRUE;

settype($var1, "integer");
echo $var1 . "<br />";

settype($var2, "integer");
echo $var2 . "<br />";

kết quả:

5
1

Lưu ý.

 • Giá trị tối đa của số nguyên là giá trị chứa trong biến PHP_INT_MAX.

Hàm liên quan.

Thông tin thêm.

 • Lưu ý rằng bạn không thể sử dụng điều này để chuyển đổi một chuỗi ‘true’ hoặc ‘false’ thành một biến boolean đúng hoặc sai vì một chuỗi ‘false’ là một boolean true. Thay vào đó, chuỗi rỗng sẽ là sai …

  <?php
  $var = "true";
  settype($var, 'bool');
  var_dump($var); // true
  
  $var = "false";
  settype($var, 'bool');
  var_dump($var); // Đúng như vậy.
  
  $var = "";
  settype($var, 'bool');
  var_dump($var); // false
  ?>
 • settype () trả về bool, không phải biến typecasted – vì vậy:
  $ blah = settype ($ blah, “int”); // sai, thay đổi $ blah thành 0 hoặc 1
  settype ($ blah, “int”); // đúng

 • bạn phải lưu ý rằng chức năng này sẽ không đặt loại vĩnh viễn! lần sau khi bạn đặt giá trị của biến đó, php cũng sẽ thay đổi kiểu của nó.

 

Các bạn có thể xem chi tiết hơn trên php.net.
Hi vọng với bài viết này, bạn đã hiểu rõ ứng dụng của hàm settype() trong PHP. Nếu bạn thấy bài viết hay và có ý nghĩa hãy like và chia sẻ bài viết này để mọi người cùng nhau học tập nhé.
Cảm ơn các bạn đã ghé thăm codetutam.com

  Liên hệ với chúng tôi

  Để lại thông tin để nhận được các bài viết khác

  Rate this post

  Xem thêm nhiều bài tin mới nhất về Kiến thức

  Xem thêm