Hàm explode trong PHP là gì ?

15/06/2020 - lượt xem
Chia sẻ
 
Rate this post

Hàm explode() trong PHP là hàm có chức năng chuyển đổi một chuỗi thành một mảng và mỗi phần tử được tách bởi một chuỗi con hay một ký tự nào đó. Hàm này được sử dụng trên PHP4, PHP5 và PHP7.

Cú pháp hàm explode() trong PHP

explode( string $characters, string $string[, int $limit ]);

Trong đó:

 • $characters: là chuỗi con hoặc ký tự dùng để phân tách các phần tử.
 • $string: là chuỗi cần chuyển đổi.
 • $limit: là tham số xác định số phần tử của mảng đầu ra, nó không bắt buộc phải sử dụng, nó được thiết lập khi bạn muốn mảng trả về bao nhiêu phần tử thì truyền limit với giá trị đó.

Kết quả trả về:  Hàm này sẽ trả về một mảng gồm các phần tử được cắt từ chuỗi bởi một chuỗi con hay một ký tự được truyền vào.

Ví dụ hàm explode trong PHP:

<?php
$pizza = "piece1 piece2 piece3 piece4 piece5 piece6";
$pieces = explode(" ", $pizza);

print_r($pieces);
?>

Kết quả trả về:

Array
(
  [0] => piece1
  [1] => piece2
  [2] => piece3
  [3] => piece4
  [4] => piece5
  [5] => piece6
)
<?php
$string = "Kiến thức lập trình online codetutam.com";
$characters = "online";

// Ví dụ không sử dụng limit 
print_r(explode($characters, $string));

//Ví dụ sử dụng limit = 1
print_r(explode($characters, $string, 1));

//Ví dụ sử dụng limit = 3
print_r(explode($characters, $string, 3));
?>

Kết quả tương ứng:

// Ví dụ không sử dụng limit 
Array
(
  [0] => Kiến thức lập trình 
  [1] => codetutam.com
)
//Ví dụ sử dụng limit = 1
Array
(
  [0] => Kiến thức lập trình online codetutam.com
)
//Ví dụ sử dụng limit = 2
Array
(
  [0] => Kiến thức lập trình 
  [1] => codetutam.com
) 

Như vậy khi ta gán giá trị limit = 1 thì hàm sẽ trả về cho ta mảng gồm một phần tử là toàn bộ chuỗi, khi ta gán giá trị limit = 2 thì hàm sẽ trả về 2 phần tử và phần tử thứ 2 là toàn bộ phần chuỗi còn lại sau khi tách.

Chú ý: Hàm explode được giới thiệu từ phiên bản PHP 4, tham số limit được thêm vào từ PHP 4.1 và hỗ trợ giá trị âm từ PHP 5.1.0.

Trong PHP còn có một hàm implode() dùng để chuyển đổi một mảng thành một chuỗi tương ứng, bạn có thể tham khảo thêm bài viết này trên trang của mình.

Hi vọng với bài viết này, bạn đã hiểu rõ ứng dụng của hàm explode trong PHP. Nếu thấy bài viết hay và ý nghĩa hãy like và chia sẻ bài viết này để mọi người cùng nhau học tập nhé.

  Liên hệ với chúng tôi

  Để lại thông tin để nhận được các bài viết khác

  Rate this post

  Xem thêm nhiều bài tin mới nhất về Kiến thức

  Xem thêm