Hàm end trong PHP là gì ?

28/06/2020 - lượt xem
Chia sẻ
 
Rate this post

Hàm end() trong PHP có nhiệm vụ đưa con trỏ index của mảng về phần tử cuối.

Hàm này được sử dụng trên PHP4, PHP5 và PHP7.

Cú pháp

Cú pháp hàm end() trong PHP như sau:

end ( array &$array ) : mixed

Tham số truyền vào 

 • $array là mảng được truyền vào.

Giá trị trả về

Hàm end() sẽ trả về giá trị của phần tử cuối cùng trong mảng, trong trường hợp mảng dữ liệu rỗng thì sẽ trả về FALSE.

Ví dụ minh họa

<?php

$fruits = array('apple', 'banana', 'cranberry');
echo end($fruits);

?>

Kết quả trả về sẽ là

cranberry

Ứng dụng

Trong trường hợp bạn cần có được một tham chiếu đến phần tử đầu tiên hoặc cuối cùng thì bạn có thể sử dụng phương pháp sau, vì reset() và end chỉ trả về một bản sao mà bạn không thể can thiệp.

<?php
function first(&$array) {
if (!is_array($array)) return &$array;
if (!count($array)) return null;
reset($array);
return &$array[key($array)];
}

function last(&$array) {
if (!is_array($array)) return &$array;
if (!count($array)) return null;
end($array);
return &$array[key($array)];
}
?>

Hoặc ví dụ sau đây trong trường hợp bạn muốn lấy KEY của phần tử cuối cùng trong một mảng.

<?php
function endKey($array){
end($array);
return key($array);
}
?>

Usage example:
<?php
$a = array("one" => "apple", "two" => "orange", "three" => "pear");
echo endKey($a); // will output "three"
?>

Hoặc bạn muốn phần tử cuối cùng của mảng mà không muốn làm ảnh hưởng tới con trỏ bên trong của mảng đó, bạn có thể thử cách sau.

<?php

function endc( $array ) { return end( $array ); }

$items = array( 'one', 'two', 'three' );
$lastItem = endc( $items ); // three
$current = current( $items ); // one
?>

Ví dụ trong trường hợp bạn muốn lấy tên mở rộng của một file, bạn có thể làm theo cách sau

<?php
function extension($str){
  $str=implode("",explode("\\",$str));
  $str=explode(".",$str);
  $str=strtolower(end($str));
   return $str;
}

// EXAMPLE:
$file='name-Of_soMe.File.txt';
echo extension($file); // txt
?>

Trong ví dụ trên các bạn có thể thấy ứng dụng của hàm end() trong việc khởi tạo một đối tượng có nhiều tham số dễ dàng như thế nào.

Các hàm liên quan

 • Hàm current() trả về phần tử theo con trỏ hiện tại trong mảng.
 • Hàm each() trả về KEYVALUE của mảng, và tiến đến cuối mảng theo con trỏ.
 • Hàm prev() đưa con trỏ lùi về trước 1.
 • Hàm reset() reset lại con trỏ của một mảng.
 • Hàm next() đưa con trỏ tiến thêm 1.
 • Hàm array_key_last() lấy KEY của phần tử cuối cùng trong mảng.

Hi vọng với bài viết này, bạn đã hiểu rõ cách sử dụng hàm end() trong PHP. Nếu thấy bài viết hay và ý nghĩa, hãy like và chia sẻ với bạn bè để mọi người cùng nhau học tập nhé.

Cảm ơn bạn đã ghé thăm codetutam.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Liên hệ với chúng tôi

  Để lại thông tin để nhận được các bài viết khác

  Rate this post

  Xem thêm nhiều bài tin mới nhất về Kiến thức

  Xem thêm