Hàm ctype_digit() trong PHP dùng để làm gì ?

18/06/2020 - lượt xem
Chia sẻ
 
Rate this post

Định Nghĩa.

Hàm ctype_digit() trong PHP  kiểm tra giá trị của một chuỗi có phải là số nguyên hay không. Hàm tương thích với PHP4, PHP 5, PHP 7.

Cú pháp.

Cú pháp:

ctype_digitstring $text ) : bool

Trong đó:

$text là biến cần kiểm tra.

Mô Tả

ctype_digit () kiểm tra xem tất cả các ký tự trong chuỗi văn bản có phải là số không.
Giá trị trả về TRUE nếu mỗi ký tự trong chuỗi đã cho là một chữ số thập phân, nếu không là FALSE.

Ví Dụ

Code:

<?php
$strings = array('1820.20', '10002', 'wsl!12'); // Biến cần kiểm tra
foreach ($strings as $testcase) {
  if (ctype_digit($testcase)) {
    echo "Chuỗi $testcase có số nguyên.\n";
  } else {
    echo "chuỗi $testcase Không chứa số nguyên.\n";
  }
}
?>

Kết quả:

chuỗi 1820.20 không chứa số nguyên.
chuỗi 10002 chứa số nguyên.
chuỗi wsl!12 không chứa số nguyên.

Chú Ý

 • Hàm ctype_digit() sẽ được chạy khi biến chuyền vào là một chuỗi. Khi biến đầu vào là một số nguyên dương hàm sẽ trả về FALSE ngay.
 • Khi giá trị của một chuỗi chuyền vào là một số ấm hàm sẽ trả về FALSE  vì hàm đang hiểu nhầm số âm là một chuỗi chứ không phải số.

Thông tin thêm về hàm

 1. Một lập trình viên có nói các hàm php cơ bản để kiểm tra mà anh ấy đã sử dụng thì không trả về kết quả như anh ấy mong muốn.
  Ví dụ của anh ấy là : Khi anh có một chức năng trên web có phần kiểm tra số thì anh ấy không thể yêu cầu họ chỉ nhập số nguyên hay chỉ nhập chuỗi đối với những vấn đề trên anh ấy đã tự viết hàm của riêng mình gọi là is_digit().
  Code:

  <?php
   function is_digit($digit) { 
     if(is_int($digit)) { 
       return true;
      // trường hợp biến $digit là số nguyên.
     } 
     elseif(is_string($digit)) { 
       return ctype_digit($digit);
      // Trường là chuỗi.
     } else { 
         // Dữ liệu kiểu đúng sai, số thập phân hay một kiểu dữ liệu khác. 
     return false; } 
  } 
  ?>

  Ví dụ:

  <?php
   function is_digit($digit) { 
     if(is_int($digit)) { 
       return true;
      // trường hợp biến $digit là số nguyên.
     } 
     elseif(is_string($digit)) { 
       return ctype_digit($digit);
      // Trường là chuỗi.
     } else { 
         // Dữ liệu kiểu đúng sai, số thập phân hay một kiểu dữ liệu khác. 
     return false; } 
  } 
  is_digit(1); // => return true trường hợp đây là số.
  is_digit('-1'); // => return true trường hợp đây là chuỗi và giá trị trong chuỗi là một số nguyên.
  is_digit(1.1);// => rreturn false trường hợp đây là số thập phân.
  ?>

  So sánh hàm is_digit()  với các hàm cơ bản của PHP ta thấy hàm is_digit() Đã giải quyết được các vấn đề của hàm cơ bản của PHP.

  1. is_numeric () chấp nhận các giá trị như: + 0123,45e6.

  2. is_int () không chấp nhận các chuỗi string.

  3. ctype_digit () không chấp nhận tất cả các số là số nguyên.

  4. Có lẽ một số hàm sẽ phân tích một boolean (như: true hoặc false) là 0 hoặc 1 và xác nhận nó theo cách đó.

  Liên hệ với chúng tôi

  Để lại thông tin để nhận được các bài viết khác

  Rate this post

  Xem thêm nhiều bài tin mới nhất về Kiến thức

  Xem thêm

   Nguyễn Quang Anh

   Bình luận: